Pirkite www.progai.lt ir jauskitės saugiai

  • Elektroninės parduotuvės www.progai.lt kūrėja ir administratorė yra UAB ,,Binrita". Įm. k. 135922843.
  • Pinigų surinkimas ir atsiskaitymai už prekes vykdomi elektroninės bankininkystės sistema Paysera, kurią sukūrė „Paysera LT“, UAB - elektroninių pinigų įstaiga. Įm. k. 300060819.
  • Paslaugas susijusias su web technologijomis teikia UAB Partner1 Įm. k. 301682674.
  • Personalo valdymo ir teisines paslaugas teikia MB Horos Įm. k. 302908343.
  • Buhalterinę apskaitą tvarko ir konsultuoja UAB Advisera Įm. k. 302651525.


Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, išnagrinėjusi MB ,,Horos" pateiktus  UAB Binrita pranešimus ,,Apie duomenų tvarkymą" ir ,,Apie duomenų tvarkymą automatiniu būdu tiesioginės rinkodaros tikslu" bei Duomenų apsaugos priemonių aprašus bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 262 patvirtintų Asmens duomenų valdytojų valstybės registro nuostatų 20 punktu, nustatė, kad duomenų valdytojo pateikta informacija atitinka  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 262 patvirtintose Duomenų valdytojų pranešimo apie duomenų tvarkymą taisyklėse nurodytus reikalavimus ir neprieštarauja teisėtam duomenų tvarkymui.

UAB ,,Binrita" įregistruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir suteiktas duomenų valdytojo identifikavimo kodas P5760. Šioje e-parduotuvėje informacija apie Jūsų prekių krepšelio turinį išsaugoma atminose (Cookies) ir užsisakinėdami kitą kartą, savo duomenis galite vėl peržiūrėti. Jei Jūs jau esate klientė/-as, galite prisijungti tik įvedę savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Visi Jūsų duomenys saugomi nuo trečiųjų asmenų ir tvarkomi griežtai laikantis Privatumo politikos.

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1.  Ši Privatumo politika reglamentuoja UAB „BINRITA” elektroninės parduotuvės (toliau – BINRITA) ir BINRITA kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2.  Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, UAB „Binrita“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

1.3.  Elektroninėje parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad BINRITA juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje nustatytomis priemonėmis ir tvarka.

1.4.   BINRITA  vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

1.4.1.       Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

1.4.2.       Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

1.4.3.       Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y., tik tais atvejais, kai:

1.4.3.1.            duomenų subjektas duoda sutikimą;

1.4.3.2.            sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas.

1.4.4.       Asmens duomenys nuolat atnaujinami;

1.4.5.       Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;

1.4.6.       Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;

1.4.7.       Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

1.5.   Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis gali:

1.5.1.       visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.5.2.       nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis;

1.5.3.        juridiniai asmenys;

1.5.4.        visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.


2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1.  BINRITA gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad mes galėtume:

2.1.1.      apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

2.1.2.      išrašyti finansinius dokumentus;

2.1.3.      išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.1.4.      įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

2.1.5.      tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.2.  Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

2.3.  Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis BINRITA įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.4.  BINRITA gali statistiniais tikslais naudoti nuasmenintus, su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.


3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
 

3.1.  Jūsų asmens duomenis turi teisę tvarkyti BINRITA duomenų tvarkytojai – serverio paslaugos teikėjas bei pašto siuntas pristatančios bendrovės, tiek kiek yra būtina jų funkcijoms atlikti. BINRITA turi teisę perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.


4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1.  Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

4.2.  Jūs turite pareigą registracijos formose nurodyti tik teisingus asmens duomenis. BINRITA nėra atsakinga už registracijos formose nurodytų asmens duomenų teisingumą ar bet kokią žalą, kilusią dėl pateiktų neteisingų asmens duomenų.


5. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

5.1.  Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

 5.1.1.    reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą  išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų;

5.1.2.    nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

5.1.3.    žinoti, kad yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

5.1.4.    susipažinti su BINRITA tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.

5.2.  BINRITA, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą.


6. Privatumo politikos keitimas

6.1.  BINRITA turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama elektroninėje parduotuvėje.

6.2.  Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami elektroninės parduotuvės sistemoje.

6.3.  Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti (el. paštu info@progai.lt arba BINRITA kontaktais).